T.C
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ
İl ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
           
             1- İlimiz, Refahiye İlçesi, Cengerli Köyü Mevkiinde (Kırkbulak Köy yolu üzerinde) Y:490821-X:4407550 temsili koordinatlarında stokta bulunan yaklaşık 125 ton Mangan madeninin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/a maddesi gereğince PAZARLIK USULÜ ile İl Encümenince satış ihalesi yapılacaktır.
            2-Satış için tespit edilen muhammen bedelden KDV hariçtir.
          3-İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3’dür. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.
               4-İhale İl Encümenince İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
            5- Satış ihalesi yapılacak Mangan Madenine ait şartname mesai saatleri içerisinde Erzincan İl Özel İdaresinden (Yazı İşleri Müdürlüğünde)  temin edilebilir.
            6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için,
            a-Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya banka teminat mektubu,
            b-Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,
            c-Tebliğe esas İkametgah belgesi,
            d-İstekli Şirket ise kanıtlayıcı  belgeler(Oda kaydı,Ticaret Sicil Gazetesi)
           e-Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, Şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, Ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,
            f- Noter tasdikli imza sirküsü.
                7-İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
            8-Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
            9-İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
        İLAN OLUNUR.
 
 
SIRA NO
İLÇESİ
 
CİNSİ         VE MİKTARI
BULUNDUĞU
YER         
         MUHAMMEN              BEDEL
(TL)
                   GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
İHALE
 TARİHİ
İHALE
  TARİHİ
1
Refahiye
Mangan Madeni      125 Ton
Cengerli Köyü Mevkiinde
28.500,00
855,00
29.11.2017
 10:30