T.C.
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
            1) 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10’uncu maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesine istinaden, aşağıda İlçesi, mevkii, pafta ve koordinatları, muhammen bedeli ile nitelikleri belirtilen 2 adet (Jeotermal kaynak/Doğal Mineralli Su / Jeotermal Kökenli Gaz) 3 ( üç) yıllığına İşletme Ruhsatı alınabilecek ruhsat sahası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.
2) İhale, Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda 26.07.2017 Çarşamba günü saat 10’30 ve 10'35 de yapılacaktır.
3) İhale ile İşletme ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıda sunulmuştur.
4) İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.
5) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;
a - Gerçek Kişiler;
 1-T.C. Kimlik no.lu nüfus cüzdan sureti
 2-Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,
              3-İhaleye vekâleten katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 4-Her sayfası imzalanmış olan Şartname
           5-İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3’dür. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.
b) Tüzel Kişiler;
1-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,
2 -Vergi Levhası ( onaylı),
3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
             4-İhaleye vekaleten katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
             5-İhaleye ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.
6-Geçici teminat mektubu ya da geçici teminatın nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu.
7-Her sayfası imzalanmış olan Şartname
8-İstekliler, istenen belgeleri ihale günü saatine kadar,  İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir.
9-İhale şartnamesi mesai saatlerinde Erzincan İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
 
       İLAN OLUNUR.
                          
SIRA NO
İLİ
İLÇESİ
KÖYÜ
ALAN VE  PAFTA
NO
CİNSİ 
MUHAMMEN              BEDEL       
3 YILLIK/TL
 GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI/TL
İHALE
 TARİHİ
                      İHALE    SAATİ
 
1
Erzincan
Merkez
-
2.234,90 Hektar              İ43a4-İ43d1 
Jeotermal Kaynak       Doğal Mineralli       Su/  Jeotermal Kökenli Gaz
44.050,00
1.321,50
26.07.2017
1
10,30
 
 
2
Erzincan
Merkez
Yanlızbağ Beldesi
495,54
 Hektar
İ42b3-İ42b4
Jeotermal Kaynak       Doğal Mineralli       Su/  Jeotermal Kökenli Gaz
9.767,10
293,00
26.07.2017
1
 
10,35
 
 
       
 
 
1.                                                                          ARAMA  RUHSAT SAHASI KOORDİNATLARI:
 DÜZLEM
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
 
5.NOKTA
 
6.NOKTA
7.NOKTA
           
8.NOKTA
Y (SAĞA)
0546465
0550000
0550000
0552000
0552907
0553000
0544000
0544000
X (YUKARI)
4396277
4396277
4396000
4396000
4396906
4394000
4394000
4398165
 
2.
DÜZLEM
1
NOKTA
2
NOKTA
3
NOKTA
4
NOKTA
 
5
NOKTA
 
6
NOKTA
 
7
NOKTA
 
8
NOKTA
 
9
NOKTA
 
 
10
NOKTA
11
NOKTA
12
NOKTA
 
13
NOKTA
Y (SAĞA)
0532126
0533431
0534269
0535277
0534999
0534590
0533651
0532980
0532592
0532355
0532129
0531970
0532046
X (YUKARI)
4407062
4407080
4406477
4405507
4404793
4404632
4404849
4405363
4405622
4405833
4405988
4406103
4406604