ERZİNCAN MERKEZ İLÇE KÖYLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
ERZİNCAN VASGİRT DERESİ VE YAKIN ÇEVRESİ (YAKLAŞIK 500 000M2 ALANDA) ISLAH İŞLERİ PROJELERİ VE PEYZAJ PROJELERİ YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR.
 
 
 
1. İdarenin
 
 
a ) Adresi
:
İnönü Mah. Vali Recep Yazıcıoğlu Cad. Valilik Hizmet Binası Zemin Kat
 
 
b ) Telefon - Faks Numarası
:
0446 224 57 26 Fax: 0446 212 10 35
 
 
c ) Elektronik Posta Adresi (varsa)
:
merkezilcekoylerbirligi@gmail.com
 
2. İhale Konusu işlerin
 
 
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı
:
 Erzincan Vasgirt Deresi Ve Yakın Çevresi (Yaklaşık 500 000m2 Alanda) Islah İşleri Projeleri Ve Peyzaj Projeleri Yaptırılması Hizmet Alımı İşi
 
 
 
b ) Yapılacağı Yer
:
Erzincan Vasgirt Deresi Ve Yakın Çevresi (Yaklaşık 500 000m2 Alanda)
 
 
c ) İşin  başlama tarihi ve Süresi  
:
 İşe Sözleşmenin imzalanmasından sonra On gün içinde yer teslimi yapılarak başlanılacak ve yer teslim tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) Takvim günü içerisinde bitirilecektir.
 
 
 
3. İhalenin
 
a ) Yapılacağı Yer
:
İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonu
 
b ) İhalelerin Tarihi - Saati
:
10/11/2017 CUMA  GÜNÜ  Saat : 14:30
 
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,(Standart Form)
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.3. İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi:
4.1.2.3. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi:

 
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. 28 Nisan 2007 Tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete yayınlanan “Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11.maddesinde  belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin  yazılı taahhütname,(Standart Form)
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmını alt yüklenicilere Yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, (Standart Form)
4.1.10. İstekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 20 si oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin son 5 yıl içinde alınmış iş deneyimini belgesi verilecektir. İş Deneyim Belgesi Olarak; "Islah Projeleriyle Birlikte Yapılan Peyzaj Projeleri" benzer iş kabul olarak edilecektir.
 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 28 Nisan 2007 Tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete yayınlanan “Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 32.maddesine göre en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Yazılı olarak teklif olunun bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda komisyon 39.madde gereği isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir bu durumda 39.maddenin 2.fıkrası uygulanır.
 
6. İhale dokümanları Valilik Binası  Birlik Bürosu adresinde görülebilir ve 100,00 TL  bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Doküman bedelleri birliğin Erzincan T.Halk Bankası Şubesindeki 05000021 nolu hesabına yatırılacaktır.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını almaları zorunludur.
7. Teklifler 10.11.2017 Cuma günü  Saat :11:00’a  kadar Erzincan Valiliği  Birlik Bürosu adresine verilecek ve ihaleye katılanlar hazır bulunacaklardır.
8. İstekliler tekliflerini  Anahtar Teslim Götürü Bedel şeklinde vereceklerdir. ve İhale üzerinde kalan istekli ile Anahtar Teslim Götürü Bedel Sözleşme İmzalanacaktır.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İstekliler Nakit Teminatlarını Merkez İlçe Köyler Birliğinin T.Halk Bankası şubesindeki 05000042 nolu hesaba yatıracaklardır.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  30 takvim günü olmalıdır.
11.  Birliğimiz 28 Nisan 2007 Tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete yayınlanan “Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabiidir.Ancak ;Ceza ve Yasaklama durumlarında Yönetmeliğin 55.maddesi hükmü uyarınca işlem yapılır.
12-Birliğimiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.