T.C
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
 
             1-3213 sayılı Maden Kanununu ve 1(a) Grubu Madenlerle ilgili Uygulama Yönetmeliğinin İlgili maddeleri uyarınca Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan aşağıda İli,İlçesi,Mevkii,Pafta No,su ve muhammen bedeli İle Geçici Teminatı  yazılı bulunan 1 (a) Grubu Çakıl Madenin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereği Açık Teklif Usulüyle ile satışı yapılacaktır.
            2-Satış için tespit edilen muhammen bedelden KDV. dahildir.
            3-İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3’dür. Geçici teminat Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır.
            4-Satış İhalesi İl Encümenince İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
            5- İhalesi yapılacak Çakıl Madenin satışına ilişkin Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Erzincan İl Özel İdaresi (Yazı İşleri Müdürlüğünde) görülebilir.
            6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ,
            a-Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya banka teminat mektubu,
            b-Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,
            c-Tebliğe esas İkametgah belgesi,
            d-İstekli Şirket ise kanıtlayıcı  belgeler(Oda kaydı,Ticaret Sicil Gazetesi)
            e-Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, Şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, Ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,
            f-Yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli imza sirküsü.
            g-Erzincan İl Özel İdaresine borcu olmadığına ilişkin belge,
            7-İhaleye iştirak edenler Şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
            8-Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
            9-İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
            İLAN OLUNUR
 
SIRA NO
İLİ
İLÇESİ
MEVKİ
YÜZ
ÖLÇÜMÜ
M3
TOPLAM           MUHAMMEN              BEDEL TL
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI TL
İHALE TARİHİ
İHALE
SAATİ
1
Erzincan
Merkez  
Oğlaktepe Köyü Mevki
99.724,10
687.099,04
20.612,97
04.04.2018
10,30
 
 
 
 
DÜZLEM
1.NOKTA
Y
 (SAĞA)
535680
X (YUKARI)
4396597